arriba
Mércores, 24-Xullo-2024   |    Acceso privado

 

 
PortadaseparatorAlumnadoseparatorAcreditación de competencias


Acreditación de competencias

Programa cofinanciado polo Ministerio de Educación y Formación Profesional no marco do Programa de Cooperación Territorial “Plan De Formación Profesional Para El Crecimiento Económico y Social y La Empleabilidad”, e pola Unión Europea-NextGenerationEU.

 

Este procedemento realizarase en diversos centros en toda Galicia, entre eles o CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel onde contamos coas seguintes familias profesionais:

-       Informática e comunicacións

-       Química

-       Sanidade

-       Seguridade e medio ambiente

 

O procedemento ARA estará ABERTO PERMANENTEMENTE polo que as persoas interesadas poderán inscribirse no mesmo en calquera momento. Todo o proceso terá que estar resolto nun prazo máximo de 6 meses dende a data de inscrición.

 

A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía telemática na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gale requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.gal/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado.

 

Poderase consultar de xeito detallado as fases do procedemento, os requisitos necesarios para poder participar, as Unidades de Competencia ofertadas en cada centro e calquera outra información de interese na seguinte ligazón: www.edu.xunta.gal/fp/acredita

 

Novidade Exención da taxa por servizos

No DOG Núm. 246, do venres 29 de decembro de 2023, publicouse a Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

No capítulo II desta lei, que trata sobre os tributos propios, o artigo 6.2 modifica o apartado 10 do artigo 23 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

Segundo o novo texto do apartado 10 quedan exentas da taxa por servizos, nas actuacións en materia de competencia profesional, ás seguintes persoas:

  • As que participen na fase de asesoramento do procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, regulado no Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, polo que se desenvolve a ordenación do Sistema de Formación Profesional.
  • As que participen na fase de avaliación de unidades de competencia do procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, regulado no Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, polo que se desenvolve a ordenación do Sistema de Formación Profesional.

Para calquera aclaración poden contactar coa Xefa do Departamento de Acreditación e Probas do noso centro Beatriz Mira Miñones a través do correo acreditacion.cifp.carballeira@edu.xunta.gal


 img#45857      img#41358