arriba
Martes, 27-Febreiro-2024   |    Acceso privado

 

 
PortadaseparatorNovas-NovidadesseparatorContratación da concesión dos servizos de xestión das cafeterías dos...


Xoves, 1-Febreiro-2024
Contratación da concesión dos servizos de xestión das cafeterías dos centros de ensino públicos da provincia de Ourense - Foto

Contratación da concesión dos servizos de xestión das cafeterías dos centros de ensino públicos da provincia de Ourense

NÚM. DE EXPEDIENTE: OU 1 2024 CSCAFETERIASCP


Información publicada na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia/Perfil do contratante: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=821899


Os requisitos e a documentación para participar na licitación figuran detallados no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).


As ofertas deberán formularse a través do Sistema Electrónico de Licitación (SILEX): www.conselleriadefacenda.es/silex (buscar por número de expediente: OU 1 2024 CSCAFETERIASCP)


As notificacións derivadas da licitación realizaranse por medios electrónicos (NOTIFICA.gal).


Descrición dos lotes: Anexo V PCAP


FIN PRAZO para presentación ofertas: día 26 de febreiro 2024, 14:00 horas
Mais noticias...