arriba
Mércores, 24-Xullo-2024   |    Acceso privado

 

 
PortadaseparatorInnovación educativaseparatorProxectos de innovación


Proxectos de innovación

Proxectos de innovación tecnolóxica e didáctica premiados no noso centro

FAMILIA QUÍMICA

2014-15 Análise da presencia de metais en solos de viñedos e as posibles consecuencias na industria vitivinícola

 img#32980

Neste proxecto fixéronse análises que puidesen determinar a posible existencia de metais en solos de viñedos da denominación de orixe Ribeiro así como nas uvas. Mediante esta análise discerniuse se hai migración destes metais desde o solo ata as uvas a través da planta contando para o desenvolvemento coa colaboración das bodegas Señorío de Beade. Por medio destas análises tratarase de establecer cales destes metais poden afectar á calidade e salubridade do produto final dado que algúns deles son susceptibles prexudicar a saúde dos consumidores ou provocar problemas de turbidez ou alteración da cor no viño.

2015-16 Vinculación de ciclos formativos da familia profesional de química co entorno produtivo a través de prácticas de laboratorio

Este é o primeiro dos catro proxectos de innovación didáctica premiados no Departamento de Química do CIFP A Carballeira. Desenvólvense prácticas de laboratorio relacionadas con control exhaustivo de calidade do viño que desembocan no manual de prácticas correspondente. Con este proxecto trátase de vincular a docencia que se desenvolve nos espazos docentes coa demanda do entorno produtivo, neste caso as catro denominacións de orixe vitivinícolas (das cinco galegas) presentes na provincia de Ourense.

2017-18 Contextualización á realidade socioeconómica dos contidos de ciclos das familias profesionais de química e sanidade: unha aproximación experimental

O traballo céntrase no deseño e elaboración de material didáctico para realizar prácticas de laboratorio que permitan determinar parámetros de control de calidade en augas termais e minerais. Ao mesmo tempo, preténdese favorecer a empregabilidade e inserción do alumnado das citadas familias profesionais neste sector. No desenvolvemento do proxecto contouse co asesoramento e cooperación da empresa Augas de Sousas.

2018-19 Técnicas analíticas aplicables ao sector alimentario

Neste proxecto de innovación didáctica trátase de entroncar o adestramento relacionado coas análises de mostras de tipo alimentario que o alumnado recibe nos laboratorios do Departamento de Química da Carballeira, coa demanda que este sector precisa de técnicos altamente cualificados. Todo isto dá como resultado o material didáctico correspondente baixo o auspicio e colaboración da empresa Aceites Abril SL.

2019-20 Métodos analíticos de control medioambiental

Esta iniciativa está relacionada coa revalorización dos aspectos medioambientais e as súas repercusións na saúde da poboación que se aprecia nos últimos anos. A sociedade exixe asumir a responsabilidade dos novos retos para resolver os problemas derivados dos factores de risco ambiental. Por iso, desde o Departamento de Química do CIFP A Carballeira, proponse asociar a docencia a esta problemática mediante a adaptación de métodos de análise de control medioambiental á docencia no laboratorio. Desta forma o alumnado pode adquirir o coñecemento e a formación axeitadas a unha demanda cada vez maior de profesionais deste tipo no sector medioambiental. O proxecto conta con Viaqua como entidade colaboradora.

FAMILIA DE INFORMÁTICA

O proxecto desenvolvido no Curso 15/16 foi o “Deseño dunha aplicación informática que simula un servizo de teleasistencia”, foi elaborado conxuntamente polo profesorado dos centros CIFP Portovello de Ourense e profesores do departamento de Informática do CIFP A Carballeira, trátase dunha aplicación informática que permite simular as tarefas que se desenvolven nunha central de teleasistencia. Para o adestramento do alumnado, creouse esta ferramenta informática que emula unha central de Teleasistencia.

FAMILIA DE SANIDADE

2021-22 Simulación 3D: condución de ambulancias en realidade virtual

O proxecto consiste no desenvolvemento dun simulador 3D de realidade aumentada que permita traballar contidos relacionados coa condución da ambulancia nun contexto controlado. Créase tendo en conta as características da contorna e segundo os protocolos de traballo reais que se empregan na actualidade no transporte sanitario en Galicia. Trátase dunha idea innovadora e unha ferramenta única no noso país que permitirá simular diferentes situacións de condución en urxencias extrahospitalarias de xeito seguro nun entorno virtual, adestrar e avaliar as destrezas adquiridas polo alumnado do ciclo de Técnico en Emerxencias Sanitarias. Isto suporá unha formación máis completa e práctica, o cal lles proporcionará unha clara vantaxe de cara ao seu futuro laboral como TES. O proxecto realízase en colaboración con diferentes entidades (FPUSG-061, DXT e Tesgalicia) e cos nosos compañeiros de informática do Curso de especialización no desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual, apoiados por asesores informáticos.

2022-23 Valoración e atención do paciente: aplicación de protocolos de actuación mediante realidade virtual 3D

FP Innova 2024

A proposta consiste na creación dunha ferramenta que permita traballar protocolos completos e actualizados de avaliación do paciente en emerxencias sanitarias extrahospitalarias. Para iso, créase un simulador de realidade virtual 3D no cal, empregando dúas gafas interactivas, dous usuarios poden traballar de xeito colaborativo, tal e como traballan os Técnicos en Emerxencias Sanitarias (TES). Esta ferramenta permite, ademais, interaccionar cos obxectos da ambulancia e cun paciente realista, que responde a diferentes actuacións, ante o cal os usuarios deben reaccionar. Ademais, é autoavaliativa, polo que permite a aprendizaxe autónoma. O proxecto realízase en colaboración con FPUSG-061, FORSAGAL e Tesgalicia e cos compañeiros do Curso de especialización no desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual, xunto coa participación de programadores informáticos.